POLITYKA PRYWATNOŚCI

My, BWT Polska Sp. z o.o. (dane kontaktowe poniżej) dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej! Nasza firma dba o ochronę danych i prywatności użytkowników.

 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez wprowadzania danych osobowych. W zależności od wybranej usługi dane osobowe mogą być przetwarzane przez BWT Polska Sp. z o.o. wg zasad opisanych poniżej.

 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych, obowiązującymi w Polsce. Za pośrednictwem niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych nasza firma informuje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto informujemy użytkowników o przysługujących im prawach.

 

Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych użytkowników przed utratą, modyfikacją lub dostępem osób nieuprawnionych. Środki bezpieczeństwa są stale doskonalone według standardów technologicznych.

 

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji na temat sposobu, zakresu i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez BWT Polska Sp. z o.o. oraz powiązane podstrony internetowe, za wyjątkiem stron internetowych prowadzonych lub kontrolowanych przez osoby trzecie. Informujemy, że nie mamy wpływu na treść stron internetowych lub zadań osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

 

1. Informacje ogólne

Deklaracja naszej firmy w zakresie ochrony danych osobowych jest oparta na pojęciach zdefiniowanych w RODO.

„Osoba przetwarzająca dane osobowe” – osoba, uprawniona na mocy otrzymanego upoważnienia, do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków.

 

„Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

„Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” – osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

 

imię i nazwisko,

 

numer identyfikacyjny,

 

dane o lokalizacji,

 

identyfikator internetowy,

 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

„Podmiot danych” oznacza możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 

„Przetwarzanie” oznacza operację, lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii, lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

„Użytkownik” – osoba korzystająca ze strony testwody.com

 

2. Nazwa i adres administratora i osoby do kontaktu

 

Administratorem Danych jest:

BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-​304 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139340, z kapitałem zakładowym w kwocie 2.188,000 zł, NIP 5270050602, REGON 011566888.

 

E-​mail: bwt@bwt.pl, telefon:+48 22 533 57 00.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

 

Przetwarzaniu podlegają tylko i wyłącznie dane udostępnione przez użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w opisie konkretnych usług. Dane osobowe przekazywane są podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora Danych np. dostawcom usług IT, instalatorom itp. Z podmiotami zawarliśmy umowy powierzenia, które obligują je do zachowania wszystkich informacji w tajemnicy.

 

a) Kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku informacje udostępnione przez użytkownika (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-​mail) są przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu z użytkownikiem przez okres 30 dni.

 

Celem tego procesu jest obsługa zapytania skierowanego przez użytkownika.

 

b) Portal pracy

 

Dane osobowe udostępnione w aplikacji online będą traktowane jako poufne. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji procesu rekrutacji. Po przesłaniu aplikacji online kandydat otrzyma wiadomość e-​mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Dane osobowe kandydata przechowywane są nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

 

Wypełniając formularz, kandydat może ubiegać się o stanowiska w naszej firmie. Dla celów procesu aplikacji rejestrowane są niezbędne informacje.

 

Dane osoby ubiegającej się o pracę ogłoszoną za pośrednictwem naszej strony mogą być odczytywane i przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora.

 

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Przesyłanie danych użytkownika drogą internetową odbywa się w formie zaszyfrowanej. Nasze zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i analizowane zgodnie ze stanem technologicznym. Celem tego procesu jest obsługa aplikacji kandydata do pracy.

 

4. Podstawa prawna

 

Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy, w myśl art. 6 (1) lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), związane ze świadczeniem na rzecz Państwa wyżej opisanych usług lub realizacji umowy, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawiązaniem umowy w myśl art. 6 (1) lit. b RODO – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Jeżeli firma jest objęta obowiązkiem prawnym, do wypełnienia którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, takim jak realizacja zobowiązań podatkowych, przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO.

 

Ponadto, w wybranych sytuacjach dane osobowe mogą być także przetwarzane w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – art. 6 (1) lit. a.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych ze skutkiem w przyszłości, wystąpić o częściowe, lub całkowite usunięcie bądź zablokowanie danych, lub zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych lub zażądać ich sprostowania.

 

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę art. 6 (1) lit. a – zgoda osoby może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawa te mogą być egzekwowane w dowolnym momencie, na piśmie skierowanym do: BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-​304 Warszawa, e-​mail: bwt@bwt.pl. Uwaga: informacje mogą zostać udostępnione wyłącznie pod warunkiem odpowiedniego udowodnienia tożsamości użytkownika.

 

6. Pliki cookie

 

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie jest jego niepowtarzalnym identyfikatorem. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery są w stanie odróżnić konkretną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana z wykorzystaniem niepowtarzalnego ID pliku cookie.

 

Użytkownik może wyłączyć instalowanie plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki. W rezultacie użytkownik może trwale nie wyrazić zgody na obsługę plików cookie. Ponadto zapisane już pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Użytkownik powinien jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ten sposób nie będzie w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

Dane te będą przechowywane przez maksymalnie 180 dni w celu zapewnienia ochrony systemów przetwarzania danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawiązaniem umowy.

 

Jeśli przetwarzanie nie służy do zainicjowania lub przetworzenia umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

a) Anonimowy profil użytkownika

 

W ramach postanowień ustawowych nasza firma tworzy profile użytkownika pod pseudonimem dla celów promocji, badania rynku i personalizacji naszych usług. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania tych danych ze skutkiem w przyszłości. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystanie tych danych w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres bwt@bwt.pl.

 

b) Pliki cookie stron trzecich

 

W razie potrzeby nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie firm, z którymi współpracujemy, w celu reklamy, analizy lub ulepszenia funkcji naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych informacjach, w szczególności w podstawie prawnej i celu takiego gromadzenia i przetwarzania danych przez osoby trzecie za pomocą plików cookie.

 

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.